Productontwikkeling doe je zó!

 • 13 juni 2013
 • -Reacties

Kijk op Product InnovatieJe wilt een nieuw product, een nieuwe dienst of product-dienstcombinatie ontwikkelen of bent van plan je bestaande aanbod te optimaliseren. Productontwikkeling is een boeiend en enerverend traject. Hoe pak je het aan? Waar moet je op letten? Hoe omzeil je de voetangels en klemmen? Syntens helpt je op weg: productontwikkeling doe je zó!

Heb je eenmaal het besluit genomen voor productontwikkeling, dan is het slim doordacht te werk te gaan. Want behalve tijd en energie, zul je ook geld moeten investeren. Syntens ontwikkelde Kijk op Product Innovatie, afgekort tot KoPI: vijf kaarten die je door het traject van productinnovatie en -ontwikkeling gidsen. Aan het besluit tot productontwikkeling gaat heel wat denkwerk aan vooraf. Productontwikkeling start met het verkennen en analyseren van:

 • Product en markt
 • Productenpakket en productbeleid van uw bedrijf
 • Strategische opties voor productinnovatie
 • Ideeontwikkeling voor productinnovatie

 

Een toelichting op elk van deze fasen, vind je in het artikel Productinnovatie? Maak het beheersbaar! Heb je deze vier fasen doorlopen of heb je al een uitgewerkt innovatieidee, dan kom je tot de laatste fase: productontwikkeling. In de fase van productontwikkeling, komen alle voorgaande fasen van productinnovatie samen: je kunt de KoPI-kaartvoor deze fase gebruiken als leidraad of checklist.

Pak productontwikkeling slim aan

Essentieel voor een succesvolle productontwikkeling is een integrale aanpak. Pak techniek, functie en markt gelijktijdig op: laat de technische ontwikkeling van het product parallel lopen aan de planning van de marktintroductie en -bewerking.

In de fase van productontwikkeling onderscheiden we 5 stappen:

1. Ontwerpdoel definiëren

Welk product ga je ontwikkelen, voor welke doelgroep en met welke functie? Heb je deze vragen beantwoord, dan ga je aan de slag met de analyse van technische mogelijkheden, een functie-analyse en een analyse van markt, marktsegmenten en klanten.

2. Probleemstelling en eisenpakket opstellen

Op basis van de inspanningen in fase 1, stel je ontwerpspecificaties op in de vorm van een programma van eisen. Denk aan criteria op het gebied van constructie, vormgeving, marketing, ergonomie, milieu, bedrijfsnormen en wet- en regelgeving. Let erop dat de criteria toetsbaar zijn. Met het afronden van het programma van eisen start de conceptontwikkeling, het gebruikersonderzoek en het zoeken van toeleveranciers voor belangrijke onderdelen.

3. Beslissingen conceptontwerp

In deze fase leg je haalbare oplossingsrichtingen in concepten vast. Dat vereist duidelijkheid over mogelijke oplossingen en knelpunten en inzicht in de mate waarin concepten voldoen aan het programma van eisen. Daarnaast moet je zicht hebben op de gevolgen van de verschillende keuzes.

Je kiest er in deze fase voor een beperkt aantal kansrijke concepten uit te werken en de detailleren. Na een toets aan het programma van eisen beslis je welk concept je definitief uitwerkt en op de markt brengt. Daarbij spelen enkele overwegingen een rol. Bijvoorbeeld: Ga je het productieproces zelf ter hand nemen of besteed je het uit? Hoe ga je het product vermarkten en distribueren?

4. Beslissingen prototype

In de vierde fase wordt het gedetailleerde conceptontwerp omgezet in een werkend prototype. Dit prototype moet getest worden op onder meer haalbaarheid, functies, levensduur en kritische gebruikers. Op basis van de testresultaten voer je eventueel aanpassingen door om het product te optimaliseren. Vervolgens kun je aan de slag met de markt- en productievoorbereiding. Dit is de fase waarin je de go- no go-beslissing neemt om door te gaan met productie en marktintroductie.

5. Productie en marktintroductie

Je beschrijft het product in een productieplan en marketingplan. Het wordt in productie genomen. Is de eerste fase van productie achter de rug, dan evalueer je deze en koppel je de bevindingen terug voor de volgende productontwikkeling. Datzelfde geldt voor de marktintroductie: hoe verloopt de verkoop? Wat vinden klanten ervan? Met deze bevindingen kun je het vermarkten van het product bijsturen.

Tips voor productontwikkeling

 • Start met een goed omschreven ontwerpdoel. Stel een realistische richttijd vast voor de marktintroductie en leg je oor te luister in de markt. Heeft de markt behoefte aan je product of dienst? Tegen welke specificaties?
 • Stel een productontwikkel-team samen waarin verschillende afdelingen van je bedrijf vertegenwoordigd zijn.
 • Weet dat productontwikkeling niet lineair maar sprongsgewijs verloopt: één stap vooruit kan worden gevolgd door twee stappen terug.
 • Overweeg externe bureaus in te schakelen voor onderdelen van het proces. Syntens kan je  in de keuze begeleiden.
 • Wees alert op verschuiving van tijd en kosten gedurende het proces. In het begin zijn kosten en tijdsinvestering weliswaar relatief laag maar je neemt dan wel belangrijke beslissingen die de kostprijs van het product grotendeels vastleggen. Wil je later in het proces terugkomen op een beslissing, dan brengt dit relatief hoge kosten met zich mee. Goed vooruitdenken loont.
Tags: