Prinsjesdag 2013: de voorstellen op een rij

  • 19 september 2013
  • -Reacties

Mazars logoDinsdag 17 september was het weer Prinsjesdag en heeft het kabinet zijn plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. De minister en staatssecretaris van Financiën hebben een viertal wetsvoorstellen ingediend, namelijk het Belastingplan 2014, de Overige Fiscale Maatregelen 2014, de Wet Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit 2014 en de Wet Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente.

De geplande ingangsdatum van de meeste maatregelen is 1 januari 2014. Hieronder vindt u puntsgewijs een aantal maatregelen uit de vier wetsvoorstellen.

Pakket Belastingplan 2014

Het pakket Belastingplan 2014 staat voor een groot deel in het teken van het uitvoering geven aan diverse fiscale maatregelen uit het regeerakkoord. De maatregelen hebben als doel het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Verder is er aandacht voor fraudebestendigheid en vereenvoudiging. Enkele maatregelen uit de wetsvoorstellen:

- De werkgeversheffing hoge lonen (de crisisheffing) wordt met één jaar verlengd.

- De verplichte overgang naar de werkkostenregeling wordt met één jaar uitgesteld tot 2015.

- De ‘btw integratieheffing’ komt vanaf 2014 te vervallen.

- Het budget voor de Research Development Aftrek wordt verlaagd naar € 302 miljoen en het RDA-percentage wordt (vermoedelijk) verhoogd naar 60%.

- Vanaf 2014 zal geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek of Vamil meer kunnen worden toegepast op zuinige personenauto’s. Het bijtellingspercentage voor 0-emissie auto’s zal per 1 januari 2014 worden verlaagd van 7% naar 4%.

- De stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Voor bestaande stamrechten wordt uitkering ineens gestimuleerd.

- Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Voor auto’s tussen de 26 en 40 jaar komt er een overgangsregeling.

- Met ingang van 1 oktober 2013 geldt tijdelijk een ruime vrijstelling voor de schenkbelasting, als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning.

- Voor periodieke giften aan ANBI’s of bepaalde verenigingen kan vanaf 2014 worden volstaan met een onderhandse akte, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

- Voorgesteld wordt om het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde aangiftebelasting te zien als een misdrijf.

- De belasting- en invorderingsrente zullen, effectief vanaf 1 april 2014, ten minste 4% gaan bedragen. Een uitzondering geldt voor de vennootschapsbelasting. Hiervoor zal een minimum van 8% gaan gelden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de Prinsjesdag pagina op onze website.

Tags: