Kandidaten

Netics

Droge voeten houden dankzij ingenieuze dijk van baggerspecie

Als gevolg van de stijgende zeespiegel en een snel toenemende urbanisatie in deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen. De realisatie hiervan is echter een zeer kostbare aangelegenheid. Het bedrijf NETICS BV bedacht en ontwikkelde een techniek om met modder dijken te bouwen. Het resultaat is dat de kosten van het realiseren van een waterkering met een factor tien dalen. 

Pitchvideo

Volgens Eldert Besseling van NETICS is er veel geld gemoeid met het bouwen van waterkeringen. "In Nederland gaat het dan over het algemeen nog slechts om onderhoud, terwijl in andere landen de waterkering nog moet worden aangelegd." Samen met mede-oprichter Hugo Ekkelenkamp ontwikkelde Besseling een revolutionaire nieuwe methode, die tegen een fractie van de reguliere kosten kan worden uitgevoerd. 

Grote ‘baggerworst’

"Jaarlijks ontstaat er in de delta's een enorme overlast als gevolg van door de rivieren meegevoerd sediment, dat neerslaat in de vorm van baggerspecie en ongewenste modder. Met onze methode gebruiken we juist deze modder om dijken te bouwen." De natte baggerspecie wordt in een ‘worst’ van waterdoorlatend doek gepompt en binnen enkele dagen ontwaterd. Dit is ongekend snel aangezien het ontwateren van baggerspecie in depots normaal gesproken gemiddeld 1,5 jaar duurt. De worst heeft een lengte van 50 meter en is 4 meter hoog. "Na het drogen wordt de baggertube als bouwelement ingezet," aldus Ekkelenkamp. 

Noodzaak tot baggeren

Bijzonder aan het concept van NETICS is dat het gebruik maakt van een grondstof, die toch al moet worden gewonnen. "Om er voor te zorgen dat de scheepvaart een goede doorgang blijft houden en bovendien de waterbergingscapaciteit intact blijft, moeten rivieren toch al worden uitgebaggerd. De winning, aanschaf en het transport van dure primaire grondstoffen, zoals klei waarmee normaal gesproken een dijk wordt gebouwd, is daardoor niet meer nodig." Omdat opdrachtgevers als waterschappen, havenbedrijven en overheden normaal gesproken moeten betalen voor zowel het transport als de opslag van bagger, kan dit budget nu worden benut voor het bouwen van dijken. "Je kunt dus stellen dat opdrachtgevers zonder extra kosten dijken kunnen laten bouwen," aldus Besseling. Dit is vooral goed nieuws voor landen als Bangladesh en Indonesië. "Bouwen met conventionele technieken is voor dit soort landen nagenoeg onbetaalbaar." 

Oevers en golfbrekers

Besseling en Ekkelenkamp hebben sinds 2006 wereldwijd tientallen projecten met baggerspecie gerealiseerd. Het gaat hierbij onder meer om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en golfbrekers. "Dit zijn projecten die in opdracht van overheidsinstanties zijn uitgevoerd, en onder onze begeleiding zijn uitgevoerd door aannemers." De kennis van deze projecten staat aan de basis van de ontwikkeling van de innovatieve dijk van baggerspecie. In 2013 richtten de bedenkers van het concept NETICS op om vervolgens zowel nationaal als internationaal daadwerkelijk waterkeringen te bouwen van baggerspecie. 

Veel gevraagde expertise

De expertise van NETICS is niet onopgemerkt gebleven. Zo is deze deelnemer aan de Shell LiveWIRE Award door de overheid gevraagd Nederland te vertegenwoordigen als lid van het Dutch Risk Reduction Team. "Dit is een exclusief internationaal 'ramploket' met 150 van de beste Nederlandse waterbouwkundige ingenieurs, dat helpt bij de preventie van overstromingen en bij de wederopbouw na een watersnoodramp. Ook internationaal hoog aangeschreven specialistische bedrijven als TenCate en Van Oord bevelen ons in het buitenland aan," aldus de oprichters. Daarnaast wordt NETICS ingeschakeld door TNO om zeer specifieke kennis te leveren en participeert het jonge bedrijf in meerdere internationale projecten, die deels mogelijk worden gemaakt door EU-subsidies. 

Afwijkend businessmodel

Binnen de conventionele ingenieurswereld gelden de oprichters van NETICS een beetje als buitenbeentje. "Onderzoek is ons ding. Anders dan de meeste ingenieursbureaus willen wij ons niet focussen op het maken van tekeningen, bestekken en werkomschrijvingen en werken wij niet volgens het principe van 'uurtje-factuurtje'. Het is onze ambitie om ons volledig te kunnen richten op waardecreatie middels R&D. Ons businessmodel zal uiteindelijk dan ook zijn het genereren van licentie-inkomsten." Het bouwen met lokaal beschikbare materialen staat hierbij altijd aan de basis. "Of zoals wij het altijd noemen; building with and inspired by nature."

www.netics.nl

image description