Rising Star

Reglement voor deelname aan SHELL LiveWIRE Rising Star

Artikel 1. Reglement

In dit reglement wordt verstaan onder:
1. organisator: SHELL LiveWIRE
2. partners: SHELL, Kamer van Koophandel
3. ondernemer: in Nederland woonachtige natuurlijk perso(o)n(en). Met een ondernemer wordt gelijkgesteld de bestuurder van een rechtspersoon.
4. onderneming: een door de ondernemer gedreven onderneming waarvan de hoofdvestiging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel doch niet eerder dan vijf jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de verkiezing wordt gehouden (peildatum 1 januari) waaraan de ondernemer deelneemt.
5. selectiecommissie: vertegenwoordigers van de partners. Het aantal commissieleden is oneven.
6. vakjury: vertegenwoordigers van de partners en minimaal 1 onafhankelijke externe organisatie. Het aantal vakjuryleden is bij voorkeur oneven.

Artikel 2. Organisatie

De competitie voor startende ondernemers onder de naam: SHELL LiveWIRE Rising Star wordt georganiseerd door de organisator.

Artikel 3. Verloop van het seizoen
1. De competitie vindt per kwartaal plaats. Kandidaten kunnen zich online aanmelden.
2. Aanmeldingsdatum bepaalt kwartaal van deelname.
3. De deelnemers dienen zich aan te melden via de website www.livewire.nl. Na een interne beoordeling van de selectiecommissie worden 5 ondernemers geselecteerd.
4.  De geselecteerde ondernemer krijgt een videopitch aangeboden die hij hierna vrij voor eigen gebruik kan inzetten.
5. Op deze videopitches kan online worden gestemd. Deze online stemmen tellen mee in de eindjurering. Er kan eenmaal per IP-adres worden gestemd.
6. De vakjury beoordeelt de geselecteerde bedrijven.
7. De beoordeling van zowel de vakjury (60%) als de online-stemming (40%) bepaalt wie de LiveWIRE Rising Star is van het betreffende kwartaal.

Artikel 4. Criteria

1. De deelnemer is inwoner van Nederland
2. De onderneming is gevestigd in Nederland en ingeschreven in het handelsregister
3. De onderneming bestaat niet langer dan 5 jaar
4. Uitgesloten van deelname zijn eveneens personen die voorafgaand aan of lopende de deelname handelingsonbekwaam zijn of worden, c.q. personen die voorafgaand aan of lopende de deelname onder een surseance van betaling, faillissement dan wel een wettelijke schuldsaneringsregeling vallen
5. Het ingediende initiatief moet een innovatief karakter hebben. Dit betekent dat een innovatief concept op een nieuwe manier invulling geeft aan behoeften. Het concept voegt duidelijk iets toe ten opzichte van bestaande producten, diensten of technologieën.
6. De ondernemer heeft met het concept de ideefase doorlopen en is gereed voor marktintroductie cq. heeft de markt al bereikt.
7. De onderneming/ondernemer mag niet eerder de Rising Star binnen LiveWIRE hebben gewonnen.

Artikel 5. Publiciteit

De deelnemers verbinden zich tot het verlenen van medewerking aan de organisatie en publiciteit rond deze competitie.

Artikel 6. Geheimhouding

De organisator betracht geheimhouding en de uiterste zorgvuldigheid bij de behandeling van de ingediende inschrijvingen van de kandidaten, doch is zij is niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal of andere calamiteiten, noch voor het publiekelijk bekend raken van de inhoud.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een inzending blijft bij de deelnemer en wordt niet overgedragen aan de wedstrijdorganisatie. Bij de Kamer van Koophandel is een adviseur van het Octrooicentrum Nederland gedetacheerd. Het is mogelijk voor deelnemers hier advies in te winnen omtrent bescherming van hun idee in relatie tot deelname aan deze wedstrijd en in het algemeen.

Artikel 8. Prijzen

De door de organisator en participanten beschikbaar gestelde prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs bestaat uit een geldbedrag en publiciteit.

Artikel 9. Uitsluiting deelname en diskwalificatie

1. Het achterhouden van gegevens, of het vermelden van onjuiste gegevens, het niet verstrekken van aanvullende gegevens als door de organisatie daarom wordt gevraagd of het weigeren van medewerking aan de organisatie op welke wijze dan ook, kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben. Blijkt dit pas na de prijsuitreiking, dan heeft dit diskwalificatie tot gevolg dient de prijs direct te worden geretourneerd.
2. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten.
3. Partners of anderszins betrokkenen bij de organisatie van de LiveWIRE zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 10. Uitslag

Over de uitslag van de selectiecommissie en de vakjury kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 11. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.

image description